Πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα – Κοινωνικός λειτουργός (Κύπρος)

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Κοινωνικός Λειτουργός) για πλήρη απασχόληση στην Πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΠροΣΚΠ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη Πράξη έχει ως στόχους:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ΣΚΠ μέσα από ενημερωτικές καμπάνιες,
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες για θέματα ΣΚΠ ειδικά στις απομακρυσμένες – απομονωμένες περιοχές της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής.
 • Παροχή προληπτικής και διαγνωστικής ιατρικής φροντίδας αναφορικά με τη ΣΚΠ σε γενικό πληθυσμό απομακρυσμένων – απομονωμένων περιοχών μέσω κινητής μονάδας δωρεάν εξέτασης (προληπτικά και διαγνωστικά τεστ) και συμβουλευτικής, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για πάσχοντες από ΣΚΠ.
 • Προώθηση και υιοθέτηση του Κώδικα Ορθών Πρακτικών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον προσδιορισμό ενιαίων μεθόδων περίθαλψης και
 • δραστηριοτήτων αποκατάστασης.
 • Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
 • Υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ για την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και προσωπικών δεξιοτήτων, ώστε να νοιάζονται για την προσωπική τους υγεία, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κατανόηση, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα υγείας που τους αφορούν.
 • Παροχή βοήθειας στους πάσχοντες από ΣΚΠ και στους συγγενείς αυτών, ώστε να επωφεληθούν από τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου, το οποίο θα προωθήσει στρατηγικές και θα υλοποιήσει δράσεις για την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα της ΣΚΠ, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικό, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης στους ήδη πάσχοντες από ΣΚΠ και στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην φροντίδα τους.

Οι δράσεις του έργου που θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη λειτουργία κινητής μονάδας δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ, συγγενείς αυτών, καθώς και ατόμων που εμπλέκονται στη φροντίδα τους (ενημέρωση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη). Η μονάδα θα λειτουργήσει για τρεις (3) μήνες και θα καλύψει γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο.

Διάρκεια απασχόλησης:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της Πράξης. Η έναρξη της απασχόλησης θα γίνει τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2014. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για άμεση απασχόληση με πολύ μικρή προειδοποίηση.

Αμοιβή:

 • Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές είναι €1,790. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα δεν προνοεί την καταβολή 13ου μισθού και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Για απομακρυσμένες περιοχές, το Πανεπιστήμιο είτε θα καλύπτει οδοιπορικά με έδρα τη Λευκωσία, είτε θα εξασφαλίζει τη μεταφορά του προσωπικού στο χώρο όπου θα δραστηριοποιείται η Κινητή Μονάδα κάθε ημέρα.
 • Ενδέχεται να υπάρχει κάλυψη εξόδων διατροφής ή διαμονής για συγκεκριμένες περιοχές.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Κάτω από τις οδηγίες του Υπευθύνου της Πράξης /Προϊστάμενου του και στο πλαίσιο των παραδοτέων της, το άτομο θα είναι υπεύθυνο για:

 1. Λήψη δημογραφικών στοιχείων.
 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (αξιολόγηση Κινητής Μονάδας).
 3. Ενημέρωση για τα συναφή δικαιώματα με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, σε περίπτωση ασθενούς με διαγνωσμένη ΣΚΠ .
 4. Παροχή απαιτούμενης πληροφόρησης και υποστήριξης.
 5. Ενημέρωση για τις υποστηρικτικές δομές στην περιοχή διαμονής του ασθενούς.
 6. Ενημέρωση για υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικών /οικονομικών παροχών όπως και εξειδικευμένης φροντίδας αν και όταν απαιτείται .
 7. Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακός τίτλος ή ισότιμο προσόν, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, στην Κοινωνική Εργασία ή άλλου συναφούς τίτλου (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 2. Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και ιδιαίτερα:
 • Γενικές γνώσεις για τα δικαιώματα ασθενών ή και ευάλωτων ομάδων.
 • Γνώση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
 • Γνώση υπολογιστών – επεξεργασία κειμένου, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Εμπειρία στη ετοιμασία εκθέσεων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και το. Έντυπο Παραλαβής Αίτησης Ερευνητικό Προσωπικό (ΑΠΚΥ 73), το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ouc.ac.cy, θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Ειδικού Επιστήμονα – ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΠροΣΚΠ)» και να παραδοθούν στην Υπηρεσία Έρευνας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτήριο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2ος Όροφος, 2220 Λευκωσία, Τ.Θ-12794, 2252 Λευκωσία, μέχρι και τις 24/1/2014 ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Ειδικού Επιστήμονα -ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΠροΣΚΠ)», ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα με ημερομηνία όχι αργότερα από τις 24/1/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη Επικ. Καθηγ. Ανδρέα Παυλάκη, στο τηλέφωνο +357 22411953, ή 99314033, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pavlakis@ouc.ac.cy καθώς και στην Υπηρεσία Έρευνας του Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο +357 22411721 για διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων.

Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s