Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο πεδίο των Εξαρτήσεων 2015-6

Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εκπαίδευση στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στο πεδίο της εξάρτησης και γενικότερα στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, λειτουργών υγείας, κοινωνικών επιστημόνων, φοιτητών ανάλογων τμημάτων και ανθρώπων που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες απευθύνεται για το ζήτημα της εξάρτησης και των τρόπων αντιμετώπισης του. Τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία των δράσεων εκπαίδευσης έχει ο επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Φ. Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ.

Φιλοσοφία και στόχοι εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας βασίζονται στις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση του κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την εμφάνιση και διόγκωση των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα στέκονται κριτικά στις κυρίαρχες ατομοκεντρικές / ιατροκεντρικές προσεγγίσεις. Με βάση το συγκεκριμένο επιστημονικό και επιστημολογικό υπόβαθρο προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι ερμηνείας τόσο των αιτιών του προβλήματος της εξάρτησης, όσο και των τρόπων αντιμετώπισης του, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται ένας διαφορετικός ρόλος και πλαίσιο για αυτούς που ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα στοχεύει:
α) Στην εκπαίδευση σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ζητημάτων Υγείας της, με έμφαση στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
β) Στη δημιουργία λειτουργών υγείας ικανών να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή σε ομαδικό/ κοινοτικό επίπεδο, με κριτική στάση ως προς τους υποεργολαβικούς / διαχειριστικούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, τόσο ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο και ως στελέχη απρόσωπων γραφειοκρατικών οργανισμών.
γ) Στην σύνδεση θεωρίας και πράξης δια μέσου της συμμετοχής σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε ανάλογη φιλοσοφία.
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθιεας βασίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές παραδοχές. Αυτές αφορούν στην ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των εκπαιδευομένων, στη συλλογική και συνεργατική εργασία τους και στην αποδόμηση του παραδοσιακού ρόλου του διδάσκοντα (οποίος αποτελεί τον ενεργό πομπό και οι διδασκόμενοι τους παθητικούς αποδέκτες των γνώσεων που τους παρέχει) και στην αντικατάστασή του με ένα ρόλου συμβούλου των δράσεων των εκπαιδευομένων. Σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και της επιστροφής μέσα από την πράξη στη θεωρία. Για το λόγο αυτό η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου της εξάρτησης εμπεριέχει εντατική πρακτική άσκηση στις δράσεις του προγράμματος με παράλληλη σύνδεση με τη θεωρία μέσα από τα προσφερόμενα σεμινάρια εμβάθυνσης, για όσους πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας απαιτεί δέσμευση, υπευθυνότητα και συνέπεια στο συμφωνημένο πλαίσιο κάθε επιμέρους δράσης. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Τα μόνα χρήματα που απαιτούνται αφορούν τυχόν μετακινήσεις των ίδιων των εκπαιδευομένων (εισιτήρια, διαμονή) για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που αφορούν στα σεμινάρια εμβάθυνσης στις κριτικές αντιλήψεις και πρακτικές του πεδίου των εξαρτήσεων.

Περιγραφή Προγράμματος Εκπαίδευσης
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στην πράξη στις σύγχρονες ολιστικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εξάρτησης και στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ένα εντατικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 1000 ωρών (το οποίο διαρκεί περίπου ένα έτος). Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη λογική και τις αναπτυσσόμενες δράσεις στα διάφορα προγράμματα, καθώς ανάλογα με την τοπική κοινωνία στην οποία απευθύνονται τα προγράμματα, αναπτύσσονται δράσεις που να ανταποκρίνονται στις τοπικές κοινωνίες.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος και συνεργάζονται στενά με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα. Πέραν των δράσεων του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε συστηματικές συναντήσεις εκπαίδευσης και εποπτείας από τα στελέχη του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση χωρίζεται σε περιόδους των τριών μηνών στο τέλος των οποίων οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το προσωπικού του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν και αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της πρακτικής και το πλάνο εμπλοκής τους για το επόμενο διάστημα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στον παρόντα κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και Επιστημών Υγείας.
Μπορούν ακόμα να λάβουν μέρος εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης. Για τους τελευταίους προβλέπεται πρακτική άσκηση 80 ωρών στο πλησιέστερο στην υπηρεσία τους Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και παρακολούθηση των θεωρητικών σεμιναρίων εμβάθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης, όσοι από τους εργαζόμενους ενδιαφέρονται, μπορούν εθελοντικά να αναλάβουν την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στους χώρους ευθύνης τους, με βάση τη φιλοσοφία του Προγράμματος Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

Απαιτούμενος χρόνος εμπλοκής
15-20 ώρες εβδομαδιαίως.

Αριθμός Συμμετεχόντων/ουσών
Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων και το συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων.

Διαδικασία Επιλογής
Οι συμμετέχοντες/ούσες επιλέγονται μέσα από γραπτές εξετάσεις με βάση προκαθορισμένη ύλη, καθώς και προφορική συνέντευξη – συζήτηση που αφορά τόσο σε θέματα του πεδίου των εξαρτήσεων, όσο και στους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τέλος, θα ληφθεί υπόψη και η ηλικία των ενδιαφερομένων.

Ύλη Γραπτών Εξετάσεων
1. Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Εξαρτήσεις και Κοινωνία. Θεραπευτικές κοινότητες, ομάδες αυτοβοήθειας. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος.
2. Τεύχος με συλλογή άρθρων για τις εξαρτήσεις και την αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια (επισυνάπτεται).

Βεβαίωση συμμετοχής
Η ολοκληρωμένη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και των ωρών εμπλοκής του κάθε ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει μόνο ένα μέρος του προγράμματος, λαμβάνει μια απλή βεβαίωση συμμετοχής για το χρονικό διάστημα της εμπλοκής του.

Πληροφορίες και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον Κώστα Φραγκιαδάκη καθημερινά στα τηλέφωνα 2310500477 και 2310500478, ώρες 14:00-17:00.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση συμμετοχής στο email: fragiadakis@selfhelp.gr, έως 06/10/2015. Η ημερομηνία εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα και κατά πάσα πιθανότητα θα τοποθετείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Στο κείμενο του email πέρα από τη συμμετοχή τους θα πρέπει να δηλώνουν – επισυνάπτουν τα εξής:
Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Βιογραφικό Σημείωμα, Αντίγραφο Πτυχίου, τηλέφωνο, τόπο κατοικίας, φορέα εργασίας (αν υπάρχει). Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν συστημένο φάκελο (υπόψη Κώστα Φραγκιαδάκη), στη διεύθυνση Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Μητροπόλεως 10, 54625, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Ύλη εξετάσεων, κλικ εδώ.

Πηγή: selfhelp.gr

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s