Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις»

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσουν θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις» που οργανώνουν από κοινού.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα ολοκληρώσουν το διετές αυτό πρόγραμμα θα αποκτήσουν εκπαίδευση και ιδιαίτερα τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidenced-based) γνώση και πρακτική στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη. Κατά την φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων αλλά και από κλινική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την βελτίωση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα σε δομές απεξάρτησης. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι επαρκείς στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ) αλλά και στην ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος των ατόμων αυτών. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν επάρκεια στην δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και κοινότητες. Οι φοιτητές /τριες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημερωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο των εξαρτήσεων.

Η διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου, είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και 2 εξάμηνα για πρακτική άσκηση και ερευνητική διπλωματική εργασία).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι φοιτητές (20) κάθε δύο χρόνια. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών με το Πρόγραμμα Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής εξειδικεύονται ως εξής:
• Βιογραφικό και προσόντα (Βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος, βαθμός και συνάφεια της πτυχιακής εργασίας με το αντικείμενο του Προγράμματος, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Προγράμματος, ενδιαφέρον του υποψηφίου για τις εξαρτήσεις, επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, βραβεία και υποτροφίες, αξιολόγηση συστατικών επιστολών) 40%
• Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη 25%
• Αξιολόγηση κατά την ομαδική συνέντευξη 35%

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφιότητας ξεπερνούν τις 40 θα προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν στις συνεντεύξεις. Η προεπιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση το βιογραφικό και τα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω:
1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://addictions.psychology.uoc.gr
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Δικαιολογητικά:
3.1. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου τους, για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού) με Μ.Ο. βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7 ή βαθμός που αντιστοιχεί σε αυτό. Οι τελειόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και απομένει ο ορκωμοσία τους σχετική βεβαίωση της γραμματείας.
3.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, στο οποίο να έχουν επισημανθεί τα σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μαθήματα.
3.3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
3.4 Μια σελίδα με τον τίτλο, την περίληψη και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας,
εφόσον υπάρχει.
3.4. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
3.5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής πιστοποιητικά: κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2), πτυχίο Proficiency (π.χ. Cambridge, Michigan), ΕDEXCEL (επίπεδο 5), ΤΟEFL (των 2 τελευταίων ετών), IELTS (των 2 τελευταίων ετών).
3.6. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα και αν ναι, σε ποια.
Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (με την παραπάνω σειρά) από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016:
Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση postgradpsy@uoc.gr ως ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ιας.
Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν κατευθείαν από τους υπογράφοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση postgradpsy@uoc.gr

Χρονοδιάγραμμα:
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016: Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016: Λήξη υποβολής αιτήσεων
Δευτέρα 1 Αυγούστου: Ενημέρωση υποψήφιων που θα κληθούν για συνεντεύξεις (στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις 40)
Τρίτη 6, Τετάρτη 7 & Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016: Συνεντεύξεις
Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail.
15-30 Σεπτεμβρίου 2016: Εγγραφές (ώρες 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας)
Οκτώβριος 2016: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (τηλ. 2831077522, e-mail: postgradpsy@uoc.gr)

O Διευθυντής του ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»
& Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας
Καθηγητής Γ. Παναγής

Πηγή: news.uoc.gr

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s